อาคารสถานที่

อาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารอนุบาล 1 – 3

ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องโถง (บริเวณรับประทานอาหารกลางวัน) ห้องพยาบาล ห้องครัวและบริเวณล้างจานของนักเรียน ห้องน้ำครู ห้องธุรการ ห้องครัว

ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องกิจกรรม และห้องอเนกประสงค์

อาคารบริบาล มีห้องบริบาล จำนวน 1 ห้อง

ลานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่เข้าแถวเคารพธงชาติ ปฏิบัติกิจกรรมอิสระและกลางแจ้ง ฯ

สนามหญ้า   มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีครูควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติกิจกรรม

Share